Khi bạn bật camera trên điện thoại cảm ứng nhưng screen bị đen, đấy là một trong những sự núm thường gặp mặt với điện thoại cảm ứng của bạn? Thông thường, trường hợp lỗi này xảy ra, bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ thao tác xoay phim, chụp ảnh hay cù video. Bài viết này của Điện thoại giá Kho đang hướng dẫn người tiêu dùng khắc phục lỗi camera điện thoại bị đen cụ thể và dễ dàng nhất.

Bạn đang xem: Camera bị den


X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240614%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240614T141625Z&X-Amz-Signed
X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240614%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240614T141625Z&X-Amz-Signed
X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240614%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240614T141625Z&X-Amz-Signed
Headers=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Signature=1306292b7c7a8d4cad9be4890f1b986ad70522d0b85b092a36cb706765df8689 600w" alt="*">