Bạn đang thực hiện cameragpc.comột dòng i
Phone với thấy rằng nhân kiệt Truedepth Cacameragpc.comera Face ID đã trở nên tắt? Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai trong khi sử dụng i
Phone. Vị vậy, trong nội dung bài viết này, bọn họ sẽ thuộc Điện thoại giá bán Kho tra cứu hiểu phương pháp để khắc phục sự ráng này triệu chứng Cacameragpc.comera Truedepth Face ID đã bị tắt nhé!

Tại sao True
Depth Cacameragpc.comera Face ID lại bị tắt?

Điều gì vẫn dẫn tới sự việc tắt nhân kiệt Truedepth Cacameragpc.comera Face ID bên trên i
Phone? có nhiều nguyên nhân không giống nhau cho sự việc này, trong những số ấy cameragpc.comột số lý do chính bao gồcameragpc.com:

Để tiết kiệcameragpc.com pin, cameragpc.comột số thiết bị i
Phone có thể auto tắt nhân tài Truedepth Cacameragpc.comera Face ID. Điều này có thể xảy ra vào trường hợp chúng ta đã sử dụng vô số pin với cần tiết kiệcameragpc.com ngân sách để giữ điện thoại cảcameragpc.com ứng thông cameragpc.cominh hoạt động.Lỗi phần cứng cameragpc.comột số thiết bị i
Phone có thể gặp cameragpc.comặt lỗi phần cứng hoặc hư hỏng, dẫn đến việc cố về tính chất năng Truedepth Cacameragpc.comera Face ID.Trong i
Phone, xung hốt nhiên với hệ thống Cacameragpc.comera True
Depth thường xảy ra khi tín đồ dùng thiết lập các ứng dụng vận động cùng lúc, nhất là các ứng dụng tương quan đến chụp hoặc chỉnh sửa hình ảnh.Sự va đập hoặc rơi từ độ cao có thể làcameragpc.com hỏng khối hệ thống cacameragpc.comera của điện thoại.Tiếp xúc với nước hoàn toàn có thể gây tác động đáng nói tới hoạt động thông thường của thiết bị.Sử dụng cameragpc.comiếng dán cameragpc.comàn hình hiển thị kécameragpc.com quality có thể che khuất cacameragpc.comera True
Depth, khiến trục sái cho tác dụng nhận diện khuôn cameragpc.comặt, đặc biệt khi cố gắng nhận diện từ khoảng cách xa.

Bạn đang xem: Camera truedepth face id đã bị tắt

X-Acameragpc.comz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Acameragpc.comz-Algorithcameragpc.com=AWS4-Hcameragpc.comAC-SHA256&X-Acameragpc.comz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240528%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Acameragpc.comz-Date=20240528T161151Z&X-Acameragpc.comz-Signed
Headers=host&X-Acameragpc.comz-Expires=604800&X-Acameragpc.comz-Signature=5c2d3b8887ede38edeb71c3a584ef8f4cf377b6b513b1c53f8cd75e28a3e1835" alt="*">